DIGITAL BEHANDLINGSDAGBOK

eOPDIVO - en app
för
dig som behandlas med Opdivo eller Opdivo i kombination med
Yervoy

Det kommer allt fler forskningsresultat som pekar på att man med tillägg av digitala hjälpmedel i sjukvården kan uppnå förbättrade resultat av den behandling patienten erbjuds. En systematisk monitorering av patienters symtom, så kallad patient reported outcome (PRO), kan leda till förbättrad kommunikation mellan patient och läkare, bättre och tidigare hantering av symtom på biverkningar och i slutändan förbättrad livskvalité*.

eOPDIVO är utvecklat specifikt för dig som behandlas med Opdivo eller Opdivo i kombination med Yervoy, och är framtagen tillsammans med sjukvården. Appen innehåller olika parametrar som anses vara viktig att följa i samband med din behandling.

Inte alla kliniker har börjat använda denna app, fråga din mottagning om de gör det eller ej.

* Basch et al. JAMA. 2017;318(2):197-198.

Immunterapi - eopdivo digital dagbok

eOPDIVO – en digital dagbok

Med hjälp av eOPDIVO kan du föra dagbok över hur du mår med hjälp av frågor i appen och på så sätt ge både dig och din behandlande läkare och sjuksköterska möjlighet att över tid, följa din status. På så sätt kan du även få ökad delaktighet i och förbättrad uppföljning av din behandling.

Med eOPDIVO har du också möjlighet att öka din kunskap om immunterapi och om Opdivo eller Opdivo i kombination med Yervoy.

eOPDIVO är inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning utan ska endast ses som ett komplement och hjälpmedel till dina kontakter med sjukvården. Om du misstänker en biverkan eller har frågor om din hälsa ska du alltid kontakta din behandlande läkare eller sjuksköterska.

För att du ska få tillgång till eOPDIVO lämnar du din e-postadress (som blir ditt användarnamn) och ditt mobilnummer till din läkare eller sjuksköterska som registrerar dig. Ett sms med en länk för att aktivera ditt konto skickas då till din telefon.

Observera att inte alla kliniker har börjat använda denna app, fråga din mottagning om de gör det eller ej.

PATIENTKORT

Kort att alltid bära med sig

Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig ett patientkort. Det innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan, under och efter din behandling. Det innehåller också information som all medicinsk personal behöver känna till om din behandling. Därför är det viktigt att du visar ditt patientkort för all sjukvårdspersonal som du är i kontakt med. Det gäller även vid dina besök på vårdcentral eller sjukhus. Om du inte har fått ett patientkort eller om du har förlorat det, fråga din behandlande läkare eller sjuksköterska om ett nytt. Du kan be att få ett kort på engelska om du ska ut och resa under behandlingen.

LÄS MER   >

OPDIVO® är en immunterapi som används för att behandla vuxna med:

  • framskridet melanom (en typ av hudcancer)
  • melanom som fullständigt avlägsnats genom operation (behandling efter operation kallas adjuvant behandling)
  • framskriden icke-småcellig lungcancer (en typ av lungcancer)
  • framskriden njurcellscancer
  • Hodgkins lymfom
  • framskriden huvud- och halscancer
  • framskriden urotelcellscancer (urinblåse- och urinvägscancer)
  • framskriden esofaguscancer (matstrupscancer)

Den verksamma substansen i Opdivo heter nivolumab.

Opdivo kan ges i kombination med Yervoy® vid framskridet melanom eller framskriden njurcellscancer.

Opdivo kan ges i kombination med Yervoy och kemoterapi vid framskriden icke-småcellig lungcancer.

Det är viktigt att du också läser bipacksedeln för Yervoy. Fråga din läkare om du har frågor om Yervoy.

Använd inte Opdivo om du är allergisk mot nivolumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

Du får inte behandla biverkningar som är relaterade till Opdivo på egen hand utan du måste alltid kontakta din läkare. Observera att biverkningar kan uppkomma när som helst under behandlingen och ibland veckor eller månader efter din sista dos.

Styrka och förpackning: Opdivo är ett koncentrat till infusionsvätska i styrkan 10 mg/ml. Förpackningsstorleken är antingen 1 injektionsflaska à 4 ml eller 1 injektionsflaska à 10 ml eller 1 injektionsflaska á 24 ml.

Ytterligare information: För fullständig information om Opdivo, läs noga igenom bipacksedeln som medföljer förpackningen (den finns även på www.fass.se).

Bristol Myers Squibb Tel: 08-7047100 www.bms.com/se Version 4


YERVOY® är en immunterapi som används för att behandla avancerat melanom, en typ av hudcancer, hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre. Yervoy kan ges i kombination med Opdivo® vid framskridet melanom eller framskriden njurcellscancer hos vuxna. Yervoy kan ges i kombination med Opdivo och kemoterapi vid framskriden icke-småcellig lungcancer hos vuxna. Det är viktigt att du även läser bipacksedeln för Opdivo. Fråga din läkare om du har frågor om Opdivo. Den verksamma substansen i Yervoy heter ipilimumab.

Använd inte Yervoy om du är allergisk mot ipilimumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

Du får inte behandla biverkningar som är relaterade till Yervoy på egen hand utan du måste alltid kontakta din läkare. Observera att biverkningar kan uppkomma när som helst under behandlingen och ibland veckor eller månader efter din sista dos.

Styrka och förpackning: Yervoy är ett koncentrat till infusionsvätska i styrkan 5 mg/ml. Förpackningsstorleken är antingen 1 injektionsflaska à 10 ml eller 1 injektionsflaska à 40 ml.

Ytterligare information: För fullständig information om Yervoy, läs noga igenom bipacksedeln som medföljer förpackningen (den finns även på www.fass.se).

Bristol Myers Squibb Tel: 08-7047100 www.bms.com/se Version 2

Granskad / Ändrad: 2020-06-01

Allmänna villkor / Integritetspolicy / Biverkningar / Användning av kakor / Kontakta oss

Du kan kontakta vår EU Data Protection Officer på mailadressen EUDPO@BMS.com för att utöva dina rättigheter knutna till integriteten av dina personuppgifter, liksom att ta upp problem eller frågor i relation till hanteringen av din personuppgifter av Bristol-Myers Squibb Company.

© 2020 Copyright Bristol-Myers Squibb AB | 1506SE2002760