OPDIVO (NIVOLUMAB) OCH YERVOY (IPILIMUMAB)

Information för dig som behandlas med Opdivo eller Opdivo i kombination med Yervoy

Opdivo är ett receptbelagt läkemedel för behandling av melanom, adjuvant behandling av melanom, icke-småcellig lungcancer, njurcellscancer, klassiskt Hodgkins lymfom, skivepitelial huvud-och halscancer, urotelcellscancer, och esofaguscancer.

Opdivo i kombination med Yervoy är receptbelagda läkemedel för behandling av melanom, njurcellscancer och lungsäckscancer.

Opdivo i kombination med Yervoy och kemoterapi är receptbelagda läkemedel för behandling av icke-småcellig lungcancer.

På denna hemsida får du svar på frågor om din behandling, hur den fungerar och vad du bör vara uppmärksam på i samband med den.

Ta även noga del av informationen i produkternas bipackssedel här:

Opdivo | Yervoy

LÄS MER OM DIN BEHANDLING

EN FILM OM BEHANDLING MED OPDIVO ELLER OPDIVO I KOMBINATION MED YERVOY

Till dig som ska få behandling med immunterapi

Här berättar sjuksköterskan Mia Delin för dig som ska få Opdivo eller Opdivo i kombination med Yervoy om immunförsvaret och om hur immunterapi fungerar, vilka biverkningar immunterapi kan ge, hur behandlingen går till och vad som är viktigt för dig att vara uppmärksam på.

IMMUNSYSTEMET, CANCER OCH IMMUNTERAPI

Immunsystemet och immunterapi som behandling

Immunsystemet består av ett antal olika celler, inklusive T-celler som är en del av kroppens naturliga försvar. T-cellerna hittar och förstör celler som kroppen anser som främmande, såsom bakterier, virus och cancerceller.

LÄS MER

Testa din kunskap

FRÅGA 1 AV 4

Verkar Opdivo genom att blockera hämningen på vissa T-celler, så att immunförsvaret kan angripa cancern?

JA NEJ

Testa din kunskap

FRÅGA 1 AV 4

Rätt svar: JA! Opdivo är ett läkemedel som stimulerar kroppens eget immunförsvar till att angripa cancercellerna.

TILLBAKA NÄSTA

Testa din kunskap

FRÅGA 2 AV 4

Eftersom den här behandlingen fungerar genom att aktivera ditt immunsystem, kan den ge biverkningar som orsakas av att ditt immunsystem blir mer aktivt och börjar attackera friska celler. Är det viktigt att du genast hör av dig till din behandlande läkare eller sjuksköterska om du upplever symtom eller tecken på biverkningar?

JA NEJ

Testa din kunskap

FRÅGA 2 AV 4

Rätt svar: JA! Om symtomen upptäcks tidigt kan de oftast behandlas och förhindra att biverkningen förvärras.

TILLBAKA NÄSTA

Testa din kunskap

FRÅGA 3 AV 4

Kan de allra flesta biverkningar relaterade till din behandling åtgärdas?

JA NEJ

Testa din kunskap

FRÅGA 3 AV 4

Rätt svar: JA! Om symtomen upptäcks tidigt kan de oftast behandlas och förhindra att biverkningen förvärras.

TILLBAKA NÄSTA

Testa din kunskap

FRÅGA 4 AV 4

Kan du få en behandlingsdagbok av din behandlande läkare eller sjuksköterska?

JA NEJ

Testa din kunskap

FRÅGA 4 AV 4

Rätt svar: JA! Dagboken är till för att göra det lättare för dig, din läkare och din sjuksköterska att tidigt upptäcka symtom på biverkningar som kan uppstå vid din behandling.

TILLBAKA BÖRJA OM

OPDIVO® är en immunterapi som används för att behandla vuxna med:

 • framskridet melanom (en typ av hudcancer)
 • melanom som fullständigt avlägsnats genom operation (behandling efter operation kallas adjuvant behandling)
 • framskriden icke-småcellig lungcancer (en typ av lungcancer)
 • lungsäckscancer (malignt pleuramesoteliom, en typ av cancer som påverkar vävnaden som omger lungorna)
 • framskriden njurcellscancer
 • Hodgkins lymfom
 • framskriden huvud- och halscancer
 • framskriden urotelcellscancer (urinblåse- och urinvägscancer)
 • framskriden kolorektalcancer (tjocktarms- eller ändtarmscancer)
 • framskriden esofaguscancer (matstrupscancer)
 • esofaguscancer (matstrupscancer) eller cancer i gastroesofageala övergången (övergången mellan matstrupe och magsäck)(adjuvant behandling)
 • framskriden magsäckscancer, cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck eller matstrupscancer hos vuxna.

Den verksamma substansen i Opdivo heter nivolumab.

Opdivo kan ges i kombination med Yervoy® vid framskridet melanom och lungsäckscancer.

Opdivo kan ges i kombination med Yervoy och kemoterapi vid framskriden icke-småcellig lungcancer.

Opdivo kan ges i kombination med Yervoy eller kabozantinib vid framskriden njurcellscancer.

Det är viktigt att du också läser bipacksedeln för läkemedel som du får i kombination med Opdivo. Fråga din läkare om du har frågor om dessa läkemedel.

Använd inte Opdivo om du är allergisk mot nivolumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

Du får inte behandla biverkningar som är relaterade till Opdivo på egen hand utan du måste alltid kontakta din läkare. Observera att biverkningar kan uppkomma när som helst under behandlingen och ibland veckor eller månader efter din sista dos.

Styrka och förpackning: Opdivo är ett koncentrat till infusionsvätska i styrkan 10 mg/ml. Förpackningsstorleken är antingen 1 injektionsflaska à 4 ml eller 1 injektionsflaska à 10 ml eller 1 injektionsflaska á 24 ml.

Ytterligare information: För fullständig information om Opdivo, läs noga igenom bipacksedeln som medföljer förpackningen (den finns även på www.fass.se).

Bristol Myers Squibb
Tel: 08-7047100
www.bms.com/se
Version 9


YERVOY® är en immunterapi som används för att behandla framskridet melanom (en typ av hudcancer), hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre. Yervoy kan ges i kombination med Opdivo® vid framskridet melanom, framskriden njurcellscancer eller lungsäckscancer (malignt pleuramesoteliom, en typ av cancer som påverkar vävnaden som omger lungorna), framskriden kolorektalcancer (tjocktarms- eller ändtarmscancer) hos vuxna. Yervoy kan ges i kombination med Opdivo och kemoterapi vid framskriden icke-småcellig lungcancer hos vuxna. Det är viktigt att du även läser bipacksedeln för Opdivo. Fråga din läkare om du har frågor om Opdivo.
Den verksamma substansen i Yervoy heter ipilimumab.

Använd inte Yervoy om du är allergisk mot ipilimumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

Du får inte behandla biverkningar som är relaterade till Yervoy på egen hand utan du måste alltid kontakta din läkare. Observera att biverkningar kan uppkomma när som helst under behandlingen och ibland veckor eller månader efter din sista dos.

Styrka och förpackning: Yervoy är ett koncentrat till infusionsvätska i styrkan 5 mg/ml. Förpackningsstorleken är antingen 1 injektionsflaska à 10 ml eller 1 injektionsflaska à 40 ml.

Ytterligare information: För fullständig information om Yervoy, läs noga igenom bipacksedeln som medföljer förpackningen (den finns även på www.fass.se).

Bristol Myers Squibb
Tel: 08-7047100
www.bms.com/se
Version 4

Granskad / Ändrad: 2021-06-10

Allmänna villkor / Integritetspolicy / Biverkningar / Användning av kakor / Kontakta oss

Du kan kontakta vår EU Data Protection Officer på mailadressen EUDPO@BMS.com för att utöva dina rättigheter knutna till integriteten av dina personuppgifter, liksom att ta upp problem eller frågor i relation till hanteringen av din personuppgifter av Bristol-Myers Squibb Company.

© 2020 Copyright Bristol-Myers Squibb AB | 1506SE2002760