HJÄLPMEDEL

Här hittar du broschyrer för dig som patient

Information och praktiska verktyg kan hjälpa dig att förstå hur behandlingen går till, vilka biverkningar du ska vara uppmärksam på och vad du ska göra om du tror du fått en biverkan.

Här har vi samlat dessa och hoppas att du ska få nytta av dem. Klicka på respektive material för att enkelt ladda ner dem.

HJÄLPMEDEL

Broschyrer för dig som patient

BROSCHYRER PÅ SVENSKA


Till dig som behandlas med Opdivo

I denna broschyr får du veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen. Här beskrivs också symtomen…

LADDA NER

Till dig som behandlas med Opdivo i kombination med Yervoy

I denna broschyr får du veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen.

LADDA NER

Patientkort

Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan och under behandling med Opdivo. Detta kort ska patienten bära med sig och visa för all sjukvårdspersonal.

LADDA NER

OPDIVO® (nivolumab) i kombination med YERVOY® (ipilimumab) och kemoterapi vid icke-småcellig lungcancer

Det här är en broschyr avsedd som vägledning för dig som behandlas med OPDIVO i kombination med YERVOY och två behandlingscykler...

LADDA NER

BROSCHYRER PÅ ENGELSKA


Patient Alert Card

This card contains important information. Please carry this card with you at all times to inform healthcare professionals that you are receiving treatment with Opdivo or Opdivo in combination with Yervoy.

LADDA NER

Patient information and treatment diary – Opdivo

This is a booklet intended as guidance for you who are being treated with Opdivo. Here you will learn more about this medicine and what you can expect in relation to your treatment.

LADDA NER

Patient information and treatment diary – Opdivo + Yervoy

This is a booklet intended as guidance for you who are being treated with Opdivo combined with Yervoy. Here you will learn more about this…

LADDA NER

For patients being treated with OPDIVO® (nivolumab) in combination with YERVOY® (ipilimumab) and chemotherapy for non-small cell lung cancer

This booklet is intended as a guide for patients...

LADDA NER

BROSCHYRER PÅ ARABISKA


معلومات املريض ومفكرة العالج - Opdivo

This is a booklet intended as guidance for you who are being treated with Opdivo. Here you will learn more about this medicine and what you can expect in relation to your treatment.

LADDA NER

معلومات املريض ومفكرة العالج– Opdivo + Yervoy

This is a booklet intended as guidance for you who are being treated with Opdivo combined with Yervoy. Here you will learn more about this…
 

LADDA NER

For patients being treated with OPDIVO® (nivolumab) in combination with YERVOY® (ipilimumab) and chemotherapy for non-small cell lung cancer

This booklet is intended as a guide for patients...

LADDA NER

BROSCHYRER PÅ FINSKA


Tietoja potilaalle ja hoitopäiväkirja – Opdivo

Tämä esite on tarkoitettu avuksi sinulle, joka saat OPDIVO-hoitoa. Tässä esitteessä saat lisätietoa tästä lääkkeestä ja siitä, mitä voit odottaa tapahtuvan hoitoosi liittyen.

LADDA NER

Tietoja potilaalle ja hoitopäiväkirja – Opdivo + Yervoy

Tämä esite on tarkoitettu avuksi sinulle, joka saat OPDIVO- ja YERVOY- valmisteiden yhdistelmähoitoa. Tässä esitteessä…

LADDA NER

Potilaille, joita hoidetaan OPDIVO® -valmisteella (nivolumabi) yhdessä YERVOY® - valmisteen (ipilimumabi) ja ei-pienisoluisen keuhkosyövän kemoterapian kanssa.

Tämä kirjanen on tarkoitettu ohjeeksi,...

LADDA NER

TIPS INFÖR MÖTE MED VÅRDEN

I mötet med vården

Tips inför möte med vården, hur du förbereder dig och vad du kan tänka på under ditt möte med vården.

LÄS MER   >

OPDIVO® är en immunterapi som används för att behandla vuxna med:

  • framskridet melanom (en typ av hudcancer)
  • melanom som fullständigt avlägsnats genom operation (behandling efter operation kallas adjuvant behandling)
  • framskriden icke-småcellig lungcancer (en typ av lungcancer)
  • framskriden njurcellscancer
  • Hodgkins lymfom
  • framskriden huvud- och halscancer
  • framskriden urotelcellscancer (urinblåse- och urinvägscancer)
  • framskriden esofaguscancer (matstrupscancer)

Den verksamma substansen i Opdivo heter nivolumab.

Opdivo kan ges i kombination med Yervoy® vid framskridet melanom eller framskriden njurcellscancer.

Opdivo kan ges i kombination med Yervoy och kemoterapi vid framskriden icke-småcellig lungcancer.

Det är viktigt att du också läser bipacksedeln för Yervoy. Fråga din läkare om du har frågor om Yervoy.

Använd inte Opdivo om du är allergisk mot nivolumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

Du får inte behandla biverkningar som är relaterade till Opdivo på egen hand utan du måste alltid kontakta din läkare. Observera att biverkningar kan uppkomma när som helst under behandlingen och ibland veckor eller månader efter din sista dos.

Styrka och förpackning: Opdivo är ett koncentrat till infusionsvätska i styrkan 10 mg/ml. Förpackningsstorleken är antingen 1 injektionsflaska à 4 ml eller 1 injektionsflaska à 10 ml eller 1 injektionsflaska á 24 ml.

Ytterligare information: För fullständig information om Opdivo, läs noga igenom bipacksedeln som medföljer förpackningen (den finns även på www.fass.se).

Bristol Myers Squibb Tel: 08-7047100 www.bms.com/se Version 4


YERVOY® är en immunterapi som används för att behandla avancerat melanom, en typ av hudcancer, hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre. Yervoy kan ges i kombination med Opdivo® vid framskridet melanom eller framskriden njurcellscancer hos vuxna. Yervoy kan ges i kombination med Opdivo och kemoterapi vid framskriden icke-småcellig lungcancer hos vuxna. Det är viktigt att du även läser bipacksedeln för Opdivo. Fråga din läkare om du har frågor om Opdivo. Den verksamma substansen i Yervoy heter ipilimumab.

Använd inte Yervoy om du är allergisk mot ipilimumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

Du får inte behandla biverkningar som är relaterade till Yervoy på egen hand utan du måste alltid kontakta din läkare. Observera att biverkningar kan uppkomma när som helst under behandlingen och ibland veckor eller månader efter din sista dos.

Styrka och förpackning: Yervoy är ett koncentrat till infusionsvätska i styrkan 5 mg/ml. Förpackningsstorleken är antingen 1 injektionsflaska à 10 ml eller 1 injektionsflaska à 40 ml.

Ytterligare information: För fullständig information om Yervoy, läs noga igenom bipacksedeln som medföljer förpackningen (den finns även på www.fass.se).

Bristol Myers Squibb Tel: 08-7047100 www.bms.com/se Version 2

Granskad / Ändrad: 2020-06-01

Allmänna villkor / Integritetspolicy / Biverkningar / Användning av kakor / Kontakta oss

Du kan kontakta vår EU Data Protection Officer på mailadressen EUDPO@BMS.com för att utöva dina rättigheter knutna till integriteten av dina personuppgifter, liksom att ta upp problem eller frågor i relation till hanteringen av din personuppgifter av Bristol-Myers Squibb Company.

© 2020 Copyright Bristol-Myers Squibb AB | 1506SE2002760