BEHANDLING MED OPDIVO ELLER OPDIVO I KOMBINATION MED YERVOY

Information för dig som behandlas med Opdivo eller Opdivo i kombination med Yervoy

Här finner du information om hur behandlingen går till, både före och under behandlingen. Längre ner på sidan finner du en film om hur immunförsvaret och immunterapi fungerar, vilka biverkningar immunterapi kan ge, hur behandlingen går till och vad som är viktigt för dig att vara uppmärksam på.

Allt du behöver veta om immunterapi före initieringen av själva behandlingen.

Före behandlingen

Före behandlingen kommer din läkare att kontrollera din allmänna hälsa, och du kommer få lämna blodprover.

Din läkare kommer även gå igenom om:

 • du har en autoimmun sjukdom (ett tillstånd där kroppen angriper sina egna celler)
 • du har melanom i ögat
 • du tidigare har fått Yervoy och fick allvarliga biverkningar av detta läkemedel
 • din cancer har spridit sig till hjärnan
 • du tidigare har haft inflammation i lungorna
 • du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel

Tala om för din läkare om du är eller tror du är gravid, om du planerar att skaffa barn eller om du ammar. Det är viktigt att skydda sig mot graviditet under behandlingen och en tid efter behandlingen.

Immunterapi - Under behandlingen

Under behandlingen

Opdivo, eller Opdivo i kombination med Yervoy, kommer att ges till dig via en infusion (dropp) till blodet.

Dagen du får behandling kan det hända att du upplever allmän sjukdomskänsla. Din behandlande läkare och sjuksköterska kan i så fall informera dig om hur detta kan behandlas.

Din läkare kommer fortsätta ge dig din behandling så länge som du har nytta av det eller tills du inte längre tolererar den. Det är din läkare som utvärderar behandlingen, till exempel genom röntgen. Du kommer också få lämna blodprover under din behandling.

Får du Opdivo i kombination med Yervoy ges behandlingen i två faser. Under de första fyra behandlingarna ges Opdivo följt av Yervoy under samma dag. Kombinationsbehandlingen ges var tredje vecka. Mängden Opdivo och Yervoy beräknas utifrån din kroppsvikt. Tala om ifall du går upp eller ner i vikt. Därefter ges Opdivo ensamt varannan eller var fjärde vecka. Vilket som passar dig bäst bestämmer din läkare.

Eftersom den här behandlingen fungerar genom att aktivera ditt immunsystem, kan den ge biverkningar som orsakas av att ditt immunsystem blir överaktivt och börjar attackera friska celler. Det är viktigt att du hör av dig tidigt till din behandlande läkare eller sjuksköterska om du upplever symtom eller tecken på biverkningar.

Detta kan du läsa mer om här.

EN FILM OM BEHANDLING MED OPDIVO ELLER OPDIVO I KOMBINATION MED YERVOY

Till dig som ska få behandling med immunterapi

Här berättar sjuksköterskan Mia Delin för dig som ska få Opdivo eller Opdivo i kombination med Yervoy om immunförsvaret och om hur immunterapi fungerar, vilka biverkningar immunterapi kan ge, hur behandlingen går till och vad det är viktigt för dig att vara uppmärksam på.

Till dig som ska få behandling med immunterapi - Biverkningar

PATIENTKORT

Kort att alltid bära med sig

Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig ett patientkort. Det innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan, under och efter din behandling. Det innehåller också information som all medicinsk personal behöver känna till om din behandling. Därför är det viktigt att du visar ditt patientkort för all sjukvårdspersonal som du är i kontakt med. Det gäller även vid dina besök på vårdcentral eller sjukhus. Om du inte har fått ett patientkort eller om du har förlorat det, fråga din behandlande läkare eller sjuksköterska om ett nytt. Du kan be att få ett kort på engelska om du ska ut och resa under behandlingen.

LÄS MER   >

OPDIVO® är en immunterapi som används för att behandla vuxna med:

 • framskridet melanom (en typ av hudcancer)
 • melanom som fullständigt avlägsnats genom operation (behandling efter operation kallas adjuvant behandling)
 • framskriden icke-småcellig lungcancer (en typ av lungcancer)
 • framskriden njurcellscancer
 • Hodgkins lymfom
 • framskriden huvud- och halscancer
 • framskriden urotelcellscancer (urinblåse- och urinvägscancer)
 • framskriden esofaguscancer (matstrupscancer)

Den verksamma substansen i Opdivo heter nivolumab.

Opdivo kan ges i kombination med Yervoy® vid framskridet melanom eller framskriden njurcellscancer.

Opdivo kan ges i kombination med Yervoy och kemoterapi vid framskriden icke-småcellig lungcancer.

Det är viktigt att du också läser bipacksedeln för Yervoy. Fråga din läkare om du har frågor om Yervoy.

Använd inte Opdivo om du är allergisk mot nivolumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

Du får inte behandla biverkningar som är relaterade till Opdivo på egen hand utan du måste alltid kontakta din läkare. Observera att biverkningar kan uppkomma när som helst under behandlingen och ibland veckor eller månader efter din sista dos.

Styrka och förpackning: Opdivo är ett koncentrat till infusionsvätska i styrkan 10 mg/ml. Förpackningsstorleken är antingen 1 injektionsflaska à 4 ml eller 1 injektionsflaska à 10 ml eller 1 injektionsflaska á 24 ml.

Ytterligare information: För fullständig information om Opdivo, läs noga igenom bipacksedeln som medföljer förpackningen (den finns även på www.fass.se).

Bristol Myers Squibb Tel: 08-7047100 www.bms.com/se Version 4


YERVOY® är en immunterapi som används för att behandla avancerat melanom, en typ av hudcancer, hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre. Yervoy kan ges i kombination med Opdivo® vid framskridet melanom eller framskriden njurcellscancer hos vuxna. Yervoy kan ges i kombination med Opdivo och kemoterapi vid framskriden icke-småcellig lungcancer hos vuxna. Det är viktigt att du även läser bipacksedeln för Opdivo. Fråga din läkare om du har frågor om Opdivo. Den verksamma substansen i Yervoy heter ipilimumab.

Använd inte Yervoy om du är allergisk mot ipilimumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

Du får inte behandla biverkningar som är relaterade till Yervoy på egen hand utan du måste alltid kontakta din läkare. Observera att biverkningar kan uppkomma när som helst under behandlingen och ibland veckor eller månader efter din sista dos.

Styrka och förpackning: Yervoy är ett koncentrat till infusionsvätska i styrkan 5 mg/ml. Förpackningsstorleken är antingen 1 injektionsflaska à 10 ml eller 1 injektionsflaska à 40 ml.

Ytterligare information: För fullständig information om Yervoy, läs noga igenom bipacksedeln som medföljer förpackningen (den finns även på www.fass.se).

Bristol Myers Squibb Tel: 08-7047100 www.bms.com/se Version 2

Granskad / Ändrad: 2020-06-01

Allmänna villkor / Integritetspolicy / Biverkningar / Användning av kakor / Kontakta oss

Du kan kontakta vår EU Data Protection Officer på mailadressen EUDPO@BMS.com för att utöva dina rättigheter knutna till integriteten av dina personuppgifter, liksom att ta upp problem eller frågor i relation till hanteringen av din personuppgifter av Bristol-Myers Squibb Company.

© 2020 Copyright Bristol-Myers Squibb AB | 1506SE2002760