BIVERKNINGAR

Biverkningar att vara uppmärksam på

Liksom alla läkemedel kan även Opdivo eller Opdivo i kombination med Yervoy orsaka biverkningar, men alla behöver inte få dem.

Biverkningar av behandlingen beror oftast på att immunförsvaret blir så stimulerat att det börjar angripa friska delar av kroppen.

Det kallas för autoimmuna reaktioner och om dessa uppstår beror symtomen på vilka organ som drabbas. Autoimmun reaktion i tarmen ger t.ex. symtom som diarré, buksmärta eller tarmblödning medan autoimmun reaktion i leder ger ledsmärta.

Vissa av dessa reaktioner fångas upp genom blodprover och därför tas det regelbundna blodprover. En biverkan kan uppstå under behandling men även efter avslutad behandling.

Biverkningar och vilka symtom du bör vara uppmärksam på

Lungor

Andningssvårigheter, hosta

Mage och tarm

Diarré (vattnig, mjuk eller lös avföring), blod eller slem i avföringen, mörkfärgad avföring, smärta eller ömhet i mage eller buk

Lever

Gulfärgade ögon eller hud (gulsot), smärta på höger sida av magtrakten, trötthet

Njurar

Minskad urinmängd

Hud

Hudreaktioner som hudutslag med eller utan klåda, blåsor och/eller hudfjällning (potentiellt livshotande), sår, torr hud, hudknutor

Diabetes / Diabetisk ketoacidos

Överdriven törst, ökad aptit med viktförlust, trötthet, svaghet, dåsighet, depression, irritation, allmän sjukdomskänsla, ökad urinmängd

Hormonproducerande körtlar

Huvudvärk, dimsyn eller dubbelseende, utmattning, extrem trötthet, viktförändring, beteendeförändringar (t.ex. minskad sexlust, irritation eller glömska)

Muskler

Muskelsmärta, stelhet, svaghet, förvirring, minskad urinmängd, mörk urin, uttalad trötthet

Hjärta

Bröstsmärta, oregelbunden hjärtrytm, hjärtklappning

Övrigt

Smärta eller rodnad i ögat, dimsyn eller andra synproblem; smärta i övre delen av buken, minskad aptit, illamående eller kräkning; matsmältningsbesvär eller halsbränna; stickningar eller domningar i armar och ben eller svårigheter att gå, feber, svullna lymfkörtlar, tecken eller symtom på inflammation i hjärnan, som kan inkludera huvudvärk, feber, krampanfall, nackstelhet, trötthet, förvirring, svaghet eller dåsighet

För fullständig information, se bipacksedeln för Opdivo och Yervoy på www.fass.se

Din läkare kan också ofta se på dina blodprover om organ så som lever, njurar, sköldkörteln eller bukspottkörteln har blivit påverkade av behandlingen innan du får symptom.

Immunterapi - Hantering av biverkan

Hantering av biverkan

De allra flesta biverkningar relaterade till din behandling kan åtgärdas. Din läkare kan till exempel besluta att ge dig andra läkemedel för att minska symtomen och förhindra komplikationer, senarelägga nästa dos eller avsluta behandlingen.

Tidiga åtgärder för att motverka biverkningar minskar risken för att behandlingen behöver avbrytas.

Biverkningar av Opdivo, eller Opdivo i kombination med Yervoy, kan inträffa när som helst under behandlingen.

De är viktigt att du genast hör av dig till din behandlande mottagning om du misstänker en biverkning eller inte mår bra.

Immunterapi - Kortisonn

Kortison

Kortison

Om biverkningar uppstår behöver i en del fall immunförsvarets aktivitet dämpas. Då kan din behandlande läkare ordinera kortison för att bromsa immunförsvarets aktivitet. Kortison ordineras i varje enskilt fall med en högre dos till en början och trappas sedan ner enligt ett nedtrappningsschema som du får av din behandlande läkare. Under denna tid kan din behandling med immunterapi behöva pausas då det inte är lämpligt att gasa på kroppens immunförsvar samtidigt som det bromsas/dämpas av kortisonbehandling.

När biverkan är behandlad kan de flesta patienter återuppta sin behandling med immunterapi.

BEHANDLINGSDAGBOK

Behandlingsdagbok som du kan få av din behandlande läkare eller sjuksköterska

Dagboken är till för att göra det lättare för dig, din läkare och din sjuksköterska att tidigt upptäcka symtom på biverkningar som kan uppstå vid din behandling. Om symtomen upptäcks tidigt kan de oftast behandlas och förhindra att biverkningen förvärras.

Ta dig tid att fylla i dagboken och ta med den vid varje besök hos din behandlande läkare eller sjuksköterska.

Vill du hellre ha ett elektroniskt hjälpmedel så läs mer här

LÄS MER    >

Granskad / Ändrad: 2021-06-10

Allmänna villkor / Integritetspolicy / Biverkningar / Användning av kakor / Kontakta oss

Du kan kontakta vår EU Data Protection Officer på mailadressen EUDPO@BMS.com för att utöva dina rättigheter knutna till integriteten av dina personuppgifter, liksom att ta upp problem eller frågor i relation till hanteringen av din personuppgifter av Bristol-Myers Squibb Company.

© 2020 Copyright Bristol-Myers Squibb AB | 1506SE2002760