IMMUNSYSTEMET, CANCER OCH IMMUNTERAPI

Immunsystemet och immunterapi som behandling

Immunsystemet består av ett antal olika celler, inklusive T-celler som är en del av kroppens naturliga försvar. T-cellerna hittar och förstör celler som kroppen anser som främmande, såsom bakterier, virus och cancerceller. Ibland kan dock cancerceller hitta ett sätt att gömma sig från immunsystemets försvar genom att hämma T-cellerna, vilket leder till att cancern kan växa och sprida sig.

Opdivo och Yervoy verkar på olika sätt med att blockera denna hämning genom att binda på T-cellerna, detta ökar antalet T-celler och deras förmåga att attackera och förstöra cancercellerna.

Din läkare bedömer utifrån din sjukdom och de nationella behandlingsriktlinjer som finns om du skall få den kombinerade behandlingen av Opdivo och Yervoy eller Opdivo ensamt.

Få reda på mer om de olika biverkningar med immunterapi samt hur dessa behandlas.

IMMUNTERAPI

Immunterapi - att använda kroppens eget försvar att bekämpa cancer

Immunförsvarets T-celler hittar och förstör celler som kroppen anser som främmande, såsom bakterier, virus och cancerceller.

Anledningen till att det egna immunförsvaret inte alltid kan angripa cancercellerna är att cancercellerna kan blockera T-cellerna och då får cancercellerna en möjlighet att växa och sprida sig.

Immunterapi verkar genom att ta bort blockeringen på T-cellerna, så att immunförsvaret kan angripa cancerceller.

BEHANDLING MED OPDIVO ELLER OPDIVO I KOMBINATION MED YERVOY

Hur behandlingen går till

Immunterapi - före behandlingen

Före behandlingen

Före behandlingen kommer din läkare att kontrollera din allmänna hälsa. Du kommer också få lämna blodprover.

Allt du behöver veta om immunterapi före initieringen av själva behandlingen.

Under behandlingen

Opdivo, eller Opdivo i kombination med Yervoy, kommer att ges till dig via en infusion (dropp) till blodet.

BIVERKNINGAR

Biverkningar och vad du ska göra om du misstänker en biverkan

Eftersom den här behandlingen fungerar genom att aktivera ditt immunsystem, kan den ge biverkningar som orsakas av att ditt immunsystem blir mer aktivt och börjar attackera friska celler. Det är viktigt att du genast hör av dig till din behandlande läkare eller sjuksköterska om du upplever symtom eller tecken på biverkningar.

LÄS MER    >

OPDIVO® är en immunterapi som används för att behandla vuxna med:

  • framskridet melanom (en typ av hudcancer)
  • melanom som fullständigt avlägsnats genom operation (behandling efter operation kallas adjuvant behandling)
  • framskriden icke-småcellig lungcancer (en typ av lungcancer)
  • framskriden njurcellscancer
  • Hodgkins lymfom
  • framskriden huvud- och halscancer
  • framskriden urotelcellscancer (urinblåse- och urinvägscancer)
  • framskriden esofaguscancer (matstrupscancer)

Den verksamma substansen i Opdivo heter nivolumab.

Opdivo kan ges i kombination med Yervoy® vid framskridet melanom eller framskriden njurcellscancer.

Opdivo kan ges i kombination med Yervoy och kemoterapi vid framskriden icke-småcellig lungcancer.

Det är viktigt att du också läser bipacksedeln för Yervoy. Fråga din läkare om du har frågor om Yervoy.

Använd inte Opdivo om du är allergisk mot nivolumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

Du får inte behandla biverkningar som är relaterade till Opdivo på egen hand utan du måste alltid kontakta din läkare. Observera att biverkningar kan uppkomma när som helst under behandlingen och ibland veckor eller månader efter din sista dos.

Styrka och förpackning: Opdivo är ett koncentrat till infusionsvätska i styrkan 10 mg/ml. Förpackningsstorleken är antingen 1 injektionsflaska à 4 ml eller 1 injektionsflaska à 10 ml eller 1 injektionsflaska á 24 ml.

Ytterligare information: För fullständig information om Opdivo, läs noga igenom bipacksedeln som medföljer förpackningen (den finns även på www.fass.se).

Bristol Myers Squibb Tel: 08-7047100 www.bms.com/se Version 4


YERVOY® är en immunterapi som används för att behandla avancerat melanom, en typ av hudcancer, hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre. Yervoy kan ges i kombination med Opdivo® vid framskridet melanom eller framskriden njurcellscancer hos vuxna. Yervoy kan ges i kombination med Opdivo och kemoterapi vid framskriden icke-småcellig lungcancer hos vuxna. Det är viktigt att du även läser bipacksedeln för Opdivo. Fråga din läkare om du har frågor om Opdivo. Den verksamma substansen i Yervoy heter ipilimumab.

Använd inte Yervoy om du är allergisk mot ipilimumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

Du får inte behandla biverkningar som är relaterade till Yervoy på egen hand utan du måste alltid kontakta din läkare. Observera att biverkningar kan uppkomma när som helst under behandlingen och ibland veckor eller månader efter din sista dos.

Styrka och förpackning: Yervoy är ett koncentrat till infusionsvätska i styrkan 5 mg/ml. Förpackningsstorleken är antingen 1 injektionsflaska à 10 ml eller 1 injektionsflaska à 40 ml.

Ytterligare information: För fullständig information om Yervoy, läs noga igenom bipacksedeln som medföljer förpackningen (den finns även på www.fass.se).

Bristol Myers Squibb Tel: 08-7047100 www.bms.com/se Version 2

Granskad / Ändrad: 2020-06-01

Allmänna villkor / Integritetspolicy / Biverkningar / Användning av kakor / Kontakta oss

Du kan kontakta vår EU Data Protection Officer på mailadressen EUDPO@BMS.com för att utöva dina rättigheter knutna till integriteten av dina personuppgifter, liksom att ta upp problem eller frågor i relation till hanteringen av din personuppgifter av Bristol-Myers Squibb Company.

© 2020 Copyright Bristol-Myers Squibb AB | 1506SE2002760